TOVAR V AKCII

KONTAKTY

EVMED, s.r.o.
predaj@predajkozmetiky.sk
tel: 0917 33 66 95

ekonomická agenda

 

V ponuke máme profesionálnu kozmetiku

 

 

 


OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky
Objednávka
Tovar sa objednáva prostredníctvom internetovej stránky www.predajkozmetiky.sk, vyplnením objednávkového formulára. V prípade poruchy internetovej stránky je možné urobiť objednávku aj prostredníctvom emailu na našej e-mailovej adrese predaj@predajkozmetiky.sk.
Pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný vyplniť požadované údaje - meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na ďiaľku.
Cenník a Platby
Ceny za tovar sú uvedené v cenníku predávajúceho a uverejnené na internetovej stránke www.predajkozmetiky.sk, pričom ich výška je platná v čase objednania tovaru vrátane 20% DPH (Daň z Pridanej Hodnoty). Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky.
Tovar sa doručuje prostredníctvom Slovenskej pošty na dobierku alebo po pripísaní celej kúpnej ceny na bežný účet č.: 2601679636/8330 (SK13 8330 0000 0026 0167 9636) spoločnosti EV MED, s.r.o. V rámci Slovenskej republiky je cena dopravy 4 Eur (cena dopravy zahŕňa aj poplatky za poštovné a balné) . Pri objednávke nad 65 Eur sa cena poštovného a balného neplatí.
Pri objednávke do zahraničia sa poštovné vypočítava individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu do ktorého sa zásielka posiela. Pri odovzdávaní produktu platí kupujúci cenu za produkt + cenu dobierky.
Dodacie podmienky
Objednaný tovar zasielame poštou. Ku každej objednávke prikladáme doklad o predaji, ktorý slúži zároveň ako dodací list. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň aj ako dodací list. Objednávky sú vybavované v čo najskoršom termíne. Objednaný tovar obdržíte najneskôr do siedmych pracovných dní. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania a vyžiadame si Vaše odsúhlasenie. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom.
Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V
prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – pracovníkom pošty protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru ním alebo jeho splnomocnencom.
Vrátenie tovaru (storno objednávky)
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to do 24 hodín odo dňa zadania objednávky. Objednávku je možné stornovať písomnou formou alebo e-mailom na predaj@predajkozmetiky.sk. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu e-mailom. Písomná forma, prípadne zaslaním potvrdenia na e-mail predávajúceho sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.
Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne alebo emailom odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. V danom prípade je kupujúci povinný vrátiť tovar späť na adresu odosielateľa. Pri vrátení nesmie byť dodaný tovar poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru, ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou alebo elektronickou formou sa v tomto prípade rozumie Formulár pre odstúpenie od zmluvy podpísaný spotrebiteľom. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
Po prevzatí vráteného tovaru, predávajúci vráti kupujúcemu cenu príp. preddavok, ktoré mu boli za tovar zaplatené, a to najneskôr do 14 pracovných dní od vrátenia neporušeného tovaru predávajúcemu.
Reklamácia
Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania na náklady kupujúceho spolu s písomným oznámením závady. Oznámenie o závade je možné zaslať aj emailom. V opačnom prípade bude reklamácia považovaná za neplatnú. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie predávajúcemu a informuje o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci kupujúcemu náhradu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní od uznania reklamácie. V prípade vrátenia peňazí bude na účet reklamujúceho zaslaná suma za tovar.
Fotografie produktov uvedené v e-shope sú ilustračné, skutočná podoba produktu sa môže líšiť od vyobrazenia na fotografii v e-shope.
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na predaj@predajkozmetiky.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
Ochrana osobných údajov
Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES súvisiacej so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.
Záverečné ustanovenia
Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania,
kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail(v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z..).
Všetky vzťahy medzi Objednávateľom a Dodávateľom, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018

YzJmMTVmY2